ISO 14001Стратегии (better vs bigger)

Зелени бизнес стратегии

Ще ви отнеме само 3 минути

Зелените бизнес стратегии - могат ли те да повишат ефективността и конкурентноспособността?

Компанията може да се ориентира по отношение на екологичните проблеми, с които се сблъсква, за да преследва конкурентоспособността. Всъщност, тя може да разглежда екологичните проблеми като риск или възможност. Обикновено управлението на околната среда се разглежда като разход и риск. Те реагират реактивно и стратегията им справяне с екологичните проблеми, например, да инсталират филтри на изхода си. Тази стратегия означава допълнителни разходи и ресурси.

Концепцията за Reduce & Reuse

С въвеждането на концепцията за Reduce & Reuse стана ясно, че опазването на околната среда може да бъде корпоративна възможност и да включва финансови печалби или спестявания. Отпадъците се разглеждат като неефективност в процесите и основният въпрос е Защо те възникват? Търсят се решения, като се направи процесът по-ефективен. Еко ефективността, макар и проста на практика, може драстично да промени управлението на околната среда и да превърне разходите във възможност за спестяване на пари и дори печалба. Тя ангажира по-голямата част от екипите, а не само няколко души, и интегрира околната среда с операциите и производствените процеси.

„Започваме да виждаме все по-често, че компаниите, които са активни в екологичното осъзнаване и имат планове за действие в тази посока, също са и сред най-добрите и най-печелившите на пазара.“

Aндерс Вайкман, aвтор, политик и бивш член на Европейския и Шведския парламент.

Мислене за целия жизнен цикъл

Тази интеграция въведе възможности за оптимизация и за други бизнес функции, като дизайн, маркетинг и доставки. Това разшири обхвата на управлението на околната среда през целия жизнен цикъл на продукта. Екодизайнът на продуктите, зеленият маркетинг и управлението на въздействието върху околната среда в цялата веригата на доставки стават общи черти на бизнес стратегията за опазване на околната среда. Това показва друга промяна в парадигмата в управлението на околната среда: преминаването към мислене за целия жизнен цикъл.

Един основен въпрос се задава вече няколко години – могат ли компаниите да генерират бизнес стойност от управлението на околната среда? Или отплаща ли се да си зелен? Да, ако сте умни и имате късмет. По-добрият въпрос е – кога се отплаща да бъдеш зелен? И тъй като компаниите все по-често трябва да си зададат въпроса – можем ли да си позволим да не сме зелени?

За да отговорим на тези въпроси, трябва да разберем, че въздействието върху околната среда на организациите е само един от многото аспекти, които предприятията трябва управляват, и – ако се управлява добре – може да генерира бизнес стойност. Както и за здравето, безопасността и качеството, въпросите на околната среда имат специални характеристики – една от тях е, че много екологични проблеми не са непременно оценени като конкурентни елементи на пазара.

Клиентите желаят ли да плащат допълнително за зелени продукти?

Някои със сигурност, но далеч не всички. В този смисъл, действията на клиентите са само част от инструментите за управление на околната среда. Ясно е, че клиентите не са в състояние да интегрират екологичните проблеми в процеса на вземане на решения за консумация и закупуване.

Бизнесът, който се стреми да озелени своите дейности, може да работа в три основни стратегически посоки:

1) да направи продукцията си по-прозрачна и зелена и по този начин да си създаде ценово предимства

2) да излезе извън настоящите законови изисквания за добавяне на стойност за служители, инвеститори и други заинтересовани страни

3) да маркира продуктите с екологични аргументи и повишена грижа към клиента.

В допълнение, цялостният редизайн на бизнес модела дава възможност за комбиниране на подобрения в околната среда с повишена бизнес стойност. Един добър пример е наемането на продукт вместо неговото купуване. Този тип бизнес модели със сигурност ще станат по-чести в бъдеще. С големите трансформации, насочени към околната среда, пред които е изправено нашето общество днес, ще има много възможности да се използват зелени ‚козове‘ за получаване на конкурентни предимства.

Ако темата е важна за Вас и виждате себе си в ролята на активен бизнес, потребител, законодател или общественик, ще се радвам да поговорим.